خدمات حرفه ای من

عکاسی محصول
Loading...
عکاسی غذا
Loading...
عکاسی کودک
Loading...
عکاسی از حيوانات خانگی
Loading...

نورپردازی محصوﻻتی مانند ساعت و جواهرات به دليل براق بودن سطوح اين نوع محصوﻻت و انعکاس نور اطراف، نياز به دقت و وقت زيادی دارد تا بتوان به خوبی جلوه اين دسته از توليدات را به تصوير کشيد.در ضمن برای اينکه بتوان جزئيات ساعت يا جواهرات را به خوبی در تصوير نشان دهيم بايد با استفاده از لنز مخصوص ماکرو به سوژه نزديک شد که اين امر به بهای باريک شدن عمق ميدان خواهد بود بدين معنی که که با فوکوس کردن روی هر قسمت از سوژه، قسمت های ديگر سوژه از فوکوس خارج شده و تار خواهند شد.برای حل اين مشکل از روشFocus Stackingبرای اين نوع محصوﻻت استفاده می شود.ما برای محصوﻻت شما تمامی اين ابزارها و روش ها را بکار می گيريم تا نتيجه مطلوب در به تصوير کشيدن زيبايی توليدات شما بدست آيد

lighting
lighting

نورپردازی محصوﻻتی مانند پرفيوم ها به دليل داشتن بدنه شفاف و درعين حال براق چالش های خاص خود را دارد.بدنه اين نوع محصوﻻت معموﻻ از جنس شيشه است که نور را از خود عبور می دهد و لبه های آن ها به دليل براق بودنشان باعث انعکاس نور می شود.در عين حال اين محصوﻻت بايد طوری نورپردازی شوند که نوشته مربوط به برند روی بدنه آن ها به درستی ديده شود.با توجه به اين موارد عکاسی از اين محصوﻻت ظرافت خاص خود را می طلبد که ما تﻼش می کنيم نتيجه عکاسی از محصوﻻت آرايشی و بهداشتی شما به نحو مطلوب انجام شود.

در عکاسی از پوشاک و کفش، تلاش می شود بافت، دوخت و رنگ محصول به خوبی به تصوير کشيده شود تا هر چه بيشتر در نگاه مشتری جلوه کند.برای مثال در عکاسی از کفش ورزشی سعی می شود انرژی و تحرک در تصوير به بيننده القا شود ولی در عکاسی از کفش چرمی بيشتر به بافت چرم تاکيد می شود.

lighting
lighting

عکاسی از محصوﻻت غذايی کارخانه ای و بسته بندی شده معموﻻ با چيدمان همراه است به طوری که چيدمان مرتبط با سوژه اصلی باشد و به گونه ای باشد که تمامی چيدمان در خدمت توجه به سوژه اصلی باشد.عکاسی از نوشيدنی های کارخانه ای نيز نشان دادن خنک بودن نوشيدنی در عکس می تواند درجلب توجه مشتری بسيار موثر باشد.برخی محصوﻻت نيز نياز به جلوه های بصری دارند که در مرحله ويرايش عکس با استفاده از نرم افزار فوتوشاپ به عکس افزوده می شود.